Lov om endringer i lov av 11. juni 1993 nr. 64 om avtalefestet pensjon for offentlige tjenestemenn m.fl., folketrygdloven og enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 83 (1996-97), Innst. O. nr. 102 (1996-97), beslutning. O. nr. 124 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1997 Innst. O. nr. 102 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1997