Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. og lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 31.10.1996 Innst. O. nr. 6 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1996

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 17.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996