Tilbakekalling av Ot.prp. nr. 44 (1996-97)om lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.meld. nr. 1 (1996-97), Innst. O. nr. 67 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 06.05.1997 Innst. O. nr. 67 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 13.05.1997