Lov om endringer i lov om legemidler av 4. desember 1992 nr. 132

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.11.1996 Innst. O. nr. 9 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 20.11.1996

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.1996