Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 63 (1996-97), Innst. O. nr. 105 (1996-97)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. O. nr. 105 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1997