Lov om endringer i lov av 7. desember 1956 nr. 1 om Kredittilsynet mv (EØS-tilpasning) og lov av 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Innstilling avgitt 28.11.1996 Innst. O. nr. 21 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1996