1. Lov om statens postselskap 2. Lov om statens jernbanetrafikkselskap 3. Lov om endringer i andre lover som følge av lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap m.m.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 06.11.1996 Innst. O. nr. 10 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 14.11.1996

   Behandlet i Lagtinget: 20.11.1996