Lov om endringer i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

Ot.prp. nr. 76 (1996-97), Innst. O. nr. 90 (1996-97), beslutning. O. nr. 116 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. O. nr. 90 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997