Lov om endringer i lov av 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon, skatteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (Avtalefestet pensjon)

Ot.prp. nr. 79 (1996-97), Innst. O. nr. 98 (1996-97), beslutning. O. nr. 117 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1997 Innst. O. nr. 98 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1997