Lov om endringer i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (ansvar for skade ved oljesøl fra skip)

Ot.prp. nr. 45 (1997-98), Innst. O. nr. 51 (1997-98), beslutning. O. nr. 54 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.05.1998 Innst. O. nr. 51 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.05.1998

   Behandlet i Odelstinget: 12.05.1998

   Behandlet i Lagtinget: 15.05.1998