Lov om endringer i lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer

Ot.prp. nr. 84 (1996-97), Innst. O. nr. 103 (1996-97), beslutning. O. nr. 126 (1996-97)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. O. nr. 103 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1997

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1997