Lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

Ot.prp. nr. 73 (1997-98), Innst. O. nr. 74 (1997-98) Avvist

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1998 Innst. O. nr. 74 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1998