A: "Det henstilles til Regjeringen å legge til rette for økte ressurser i oppfølgingen av rovdyrmeldinga. Fylkeslandbruksavdelingen må i samarbeid med næringsutøverne bli enige om hvilke forebyggende tiltak som bør settes i verk etter anbefaling fra Kontaktutvalget for rovvilt."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet