Lov om endring i lov av 17. desember 1982 nr.86 om rettsgebyr

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1996 Innst. O. nr. 28 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1996

   Behandlet i Odelstinget: 10.12.1996

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1996