Lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EU-direktiv om rettslig vern av databaser)

Ot.prp. nr. 85 (1997-98), Innst. O. nr. 37 (1998-99), beslutning. O. nr. 44 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1999 Innst. O. nr. 37 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 02.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 16.03.1999