Lov om endring av lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (enhetskvoteordning)

Ot.prp. nr. 21 (1998-99), Innst. O. nr. 55 (1998-99), beslutning. O. nr. 57 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1999 Innst. O. nr. 55 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 25.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 13.04.1999