Lov om endringer i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (telelov) og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 25 (1998-99), Innst. O. nr. 54 (1998-99), beslutning. O. nr. 52 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 10.03.1999 Innst. O. nr. 54 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.03.1999

   Behandlet i Lagtinget: 25.03.1999