Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og Jan Simonsen om lov om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven). (Adgang til å idømme økte straffer for forbrytere som blir dømt for flere lovbrudd samtidig.)

Dokument nr. 8:12 (1998-99), Innst. O. nr. 63 (1998-99)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 22.04.1999 Innst. O. nr. 63 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1999

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.1999