Lov om endringer i lov av 29. mai 1981 nr. 38, om viltet (viltloven)

Ot.prp. nr. 62 (1998-99), Innst. O. nr. 88 (1998-99), beslutning. O. nr. 80 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1999 Innst. O. nr. 88 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1999

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.1999