Lov om endringer i regnskapsloven m.v.

Ot.prp. nr. 43 (1998-99), Innst. O. nr. 67 (1998-99), beslutning. O. nr. 73 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.05.1999 Innst. O. nr. 67 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.1999

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1999

   Behandlet i Lagtinget: 10.06.1999