Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

Ot.prp. nr. 49 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er til behandling i forsvarskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet