Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (bidrag til behandling i utlandet og fylkeskommunens plikt til dekning av behandlingsutgifter)

Ot.prp. nr. 53 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet