Lov om endring i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene

Ot.prp. nr. 57 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet