Lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting (Innkreving av kringkastingsavgift)

Ot.prp. nr. 70 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet