Lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidloven)

Ot.prp. nr. 75 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet