Lov om endringer i film- og videogramlova og straffelova

Ot.prp. nr. 78 (1996-97)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er til behandling i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet