Lov om endringer i straffeprosessloven m.m. (oppholdsforbud)

Ot.prp. nr. 85 (1996-97)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet