Lov om endringar i lov av 23. desember 1988 nr. 110 om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon og lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Ot.prp. nr. 60 (1998-1999), Innst. O. nr. 35 (1999-2000), beslutning. O. nr. 39 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1999 Innst. O. nr. 35 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1999

   Behandlet i Odelstinget: 16.12.1999

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.1999