Lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven m.v. (etterforskningsmetoder m.v.)

Ot.prp. nr. 64 (1998-1999), Innst. O. nr. 3 (1999-2000), beslutning. O. nr. 8 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1999 Innst. O. nr. 3 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1999

   Behandlet i Odelstinget: 26.10.1999

   Behandlet i Lagtinget: 04.11.1999