Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om lov om endringer i lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 14.11.1996 Innst. O. nr. 12 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.1996

   Behandlet i Odelstinget: 05.12.1996