Lov om endringer i lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap

Ot.prp. nr. 4 (1997-98), Innst. O. nr. 41 (1997-98), beslutning. O. nr. 49 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 26.03.1998 Innst. O. nr. 41 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.1998

   Behandlet i Odelstinget: 23.04.1998

   Behandlet i Lagtinget: 07.05.1998