Lov om endringer i lov av 6. mars 1981 nr. 5 om barneombud

Ot.prp. nr. 5 (1997-98), Innst. O. nr. 29 (1997-98), beslutning. O. nr. 42 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.02.1998 Innst. O. nr. 29 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 13.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.1998