Lov om endring i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4

Ot.prp. nr. 13 (1997-98), Innst. O. nr. 6 (1997-98), beslutning. O. nr. 9 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 20.11.1997 Innst. O. nr. 6 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1997

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.1997

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.1997