Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 24. februar 2000: (Jf. Innst. O. nr. 50) Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag om at § 6-3 første ledd endres slik at det blir adgang til å fastsette en uførepensjon som i størrelse avviker fra alderspensjonen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet