Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om lov om endring i lov av 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) (Endring av § 1 slik at loven ikke gjelder utlendinger som ankommer landet gjennom flykapring)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.01.1997 Innst. O. nr. 44 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.01.1997

   Behandlet i Odelstinget: 21.01.1997