Lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (generelle områdebegrensninger)

Ot.prp. nr. 33 (1999-2000), Innst. O. nr. 81 (1999-2000), beslutning. O. nr. 81 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2000 Innst. O. nr. 81 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2000

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.2000