Lov om endring i utlendingsloven som følge av Schengen-samarbeidet

Ot.prp. nr. 57 (1999-2000), Innst. O. nr. 90 (1999-2000), beslutning. O. nr. 105 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2000 Innst. O. nr. 90 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2000