Lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven

Ot.prp. nr. 53 (1999-2000), Innst. O. nr. 95 (1999-2000) Avvist

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2000 Innst. O. nr. 95 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2000

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2000