Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon)

Ot.prp. nr. 24 (1997-98), Innst. O. nr. 7 (1997-98), beslutning. O. nr. 10 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.11.1997 Innst. O. nr. 7 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Annet vedtak

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.1997

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.1997

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.1997