Lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Ot.prp. nr. 49 (1999-2000), Innst. O. nr. 12 (2000-2001), beslutning. O. nr. 13 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.11.2000 Innst. O. nr. 12 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.11.2000

   Behandlet i Odelstinget: 16.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2000