Lov om endring i straffelova

Ot.prp. nr. 7 (2000-2001), Innst. O. nr. 7 (2000-2001), beslutning. O. nr. 10 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 26.10.2000 Innst. O. nr. 7 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.2000

   Behandlet i Odelstinget: 14.11.2000

   Behandlet i Lagtinget: 23.11.2000