Lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (EØS-tilpasning)

Ot.prp. nr. 22 (2000-2001), Innst. O. nr. 33 (2000-2001), beslutning. O. nr. 48 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Innst. O. nr. 33 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.2000

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2000