Lov om iverksetjing av visse internasjonale tiltak i samband med vedtak av Den europeiske unionen innanfor Den felles utanriks- og tryggingspolitikken

Ot.prp. nr. 10 (2000-2001), Innst. O. nr. 50 (2000-2001), beslutning. O. nr. 65 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2001 Innst. O. nr. 50 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 20.02.2001

   Behandlet i Lagtinget: 01.03.2001