Lov om endringer i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard og i enkelte andre lover

Ot.prp. nr. 33 (1997-98), Innst. O. nr. 32 (1997-98), beslutning. O. nr. 36 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.02.1998 Innst. O. nr. 32 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 05.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 12.03.1998