Lov om endringar i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip og lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister

Ot.prp. nr. 50 (1997-98), Innst. O. nr. 63 (1997-98), beslutning. O. nr. 64 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.06.1998 Innst. O. nr. 63 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1998

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.1998

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.1998