Lov om endringer i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Ot.prp. nr. 31 (1997-98), Innst. O. nr. 33 (1997-98), beslutning. O. nr. 37 (1997-98)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.02.1998 Innst. O. nr. 33 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1998

   Behandlet i Odelstinget: 12.03.1998

   Behandlet i Lagtinget: 02.04.1998