Lov om endringer i folketrygdloven og barnetrygdloven (trygd på kontinentalsokkelen)

Ot.prp. nr. 16 (2000-2001), Innst. O. nr. 51 (2000-2001), beslutning. O. nr. 67 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 20.02.2001 Innst. O. nr. 51 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.2001

   Behandlet i Odelstinget: 27.02.2001

   Behandlet i Lagtinget: 20.03.2001