Lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (vegprising)

Ot.prp. nr. 32 (2000-2001), Innst. O. nr. 64 (2000-2001), () Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2001 Innst. O. nr. 64 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2001

   Behandlet i Odelstinget: 03.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 29.05.2001