Forslag fra stortingsrepresentant Børge Brende på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 14. desember 2000 (Jf. Innst. O. nr. 39): Stortinget ber Regjeringen snarest sørge for at forskjellsbehandlingen som er en følge av dagens tjenestepensjonssystem mellom AFP-pensjonister og øvrige førtidspensjonerte opphører

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet