Lov om endring i lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold og i lov om foretakspensjon

Ot.prp. nr. 42 (2000-2001), Innst. O. nr. 85 (2000-2001), beslutning. O. nr. 96 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2001 Innst. O. nr. 85 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001